T1 Maesai School 

Tel : 053-732-988 

 admin@t1maesai.ac.th

โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)

โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)
เขียนโดย Super User

การประเมินครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ และ วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว.23 โรงเรียนดำเนินการในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณห้องประชุมเปรื่องปัญญา มีคณะครูเข้ารับการประเมิน ดังนี้

1.ครูประสงค์  ปุกคำ         ประเมิน ครูเชี่ยวชาญ

2.นางกัลยา  สายบัว         ประเมิน ครูชำนาญการพิเศษ

3.นางธนาวรรณ กิริยา        ประเมิน ครูชำนาญการพิเศษ

4.นางกัลยา  ศรีโท           ประเมิน ครูชำนาญการพิเศษ

5.นางสาวขนิษฐา  ปันป้อง   ประเมิน ครูชำนาญการพิเศษ

ผลการประเมินจากคณะกรรมการกลั่นกรองจากคณะครูผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถานศึกษา ผ่านไปด้วยดี คุณครูทุกท่านผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด

Design by: www.diablodesign.eu